มจพ. คว้าอันดับที่ 8 ของประเทศและอันดับที่ 176 ของโลกจากการจัดอันดับ UI GreenMetric 2017

มจพ. คว้าอันดับที่ 8 ของประเทศและอันดับที่ 176 ของโลกจากการจัดอันดับ UI GreenMetric 2017
Post by: เอกลักษณ์

  นับเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวเป็นอันดับที่ 8 ของประเทศ และอันดับที่ 176 ของโลก โดยเลื่อนขึ้นจากปีที่แล้วจากอันดับที่ 11 ของประเทศและอันดับที่ 199 ของโลก จากการจัดอันดับของ UI  GreenMetric World University Ranking 2017      ซึ่งจัดโดย University of Indonesia หรือ  UI    จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกจัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดความยั่งยืน การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย

   ในปีนี้มีมหาวิทยาลัยทั่วโลกเข้าร่วมการจัดอันดับทั้งหมด 619 แห่ง ซึ่งมีมหาวิทยาลัยของไทยทั้งหมด  27 แห่ง ได้รับรางวัล โดย 10 อันดับแรกได้แก่ ลำดับที่  86 มหาวิทยาลัยมหิดล, ลำดับที่ 90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ลำดับที่ 96 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ลำดับที่ 122 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี, ลำดับที่ 143  มหาวิทยาลัยนเรศวร, ลำดับที่ 156  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ลำดับที่ 168 มหาวิทยาลัยสยาม, ลำดับที่ 176 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   ลำดับที่ 183 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ลำดับที่ 195 ของโลก

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีความมุ่งมั่นเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

แหล่งที่มา  http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2017/