มจพ.บันทึกข้อตกลงความเร่วมมือ (MOU) ดำเนินโครงการ " วัด ประชา รัฐ สร้างสุข"

มจพ.บันทึกข้อตกลงความเร่วมมือ (MOU) ดำเนินโครงการ " วัด ประชา รัฐ สร้างสุข"

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือดำเนินงานโครงการ  " วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" ร่วมกับ 13 องค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดระบบ วางระเบียบวัด ให้เป็นพื้นที่สัปปายะ สำหรับพุทธศาสนิกชน เป็นรมณียสถานพร้อมใช้สำหรับการปฏิบัติธรรม โดยใช้แนวทาง 5 ส เพื่อการพัฒนาวัดด้านกายภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ นำไปสู่สังคมที่ดี รวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ โดยจะก่อให้เกิดความเชื่อมโยงและสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างวัดกับชุมชน ทำให้พระมีสุขภาพแข็งแรง วัดมีความมั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็งสืบไป ดูภาพเพิ่มเติมที่ https://www.green.kmutnb.ac.th/gallery/view?id=106