มจพ. ร่วมกับ มทร. ล้านนา จัดฝึกอบรมในโครงการซ่อมบำรุงและพัฒนาระบบผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ Hydro Pure ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

มจพ. ร่วมกับ มทร. ล้านนา จัดฝึกอบรมในโครงการซ่อมบำรุงและพัฒนาระบบผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ Hydro Pure ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมการฝึกอบรม โครงการซ่อมบำรุงรักษาและพัฒนาระบบผลิตน้ำดื่ม Hydro Pure ตามบันทึกข้อตกลงการความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รวมทั้งด้านวิชาการชั้นสูงที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการพัฒนานักศึกษาไปสู่การเป็น “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน” ส่งเสริมการทำวิจัยและสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ร่วมกันเพื่อประโยชน์สาธารณะด้านการศึกษาและอุตสาหกรรมของประเทศในการบริการวิชาการสู่สังคมและประเทศชาติตามพันธกิจของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ พร้อมด้วย อ.ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนจิต เอี่ยมจตุรภัทร หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม และคณะทำงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมในการอบรมร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการซ่อมบำรุงรักษาและพัฒนาระบบผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ Hydro Pure โดยใช้เทคโนโลยีเมมเบรน (Membrane Process) ในการกรองน้ำเสียให้เป็น น้ำสะอาดสำหรับใช้ในการอุปโภคและบริโภค เพื่อเป็นประโยชน์ขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในวันที่ 12 - 14 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) หลังเสร็จสิ้นภารกิจคณะทำงานของ มทร. ล้านนา จะนำรถผลิตน้ำดื่ม Hydro Pure กลับไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อนำไปให้บริการอันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนต่อไป
พัทธนันท์/ข่าว
วุฒิสิทธิ์/ภาพ