สำนักหอสมุดกลาง ได้รับการรับรองการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2564

สำนักหอสมุดกลาง ได้รับการรับรองการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2564

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับการรับรองการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2564 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับดีเยี่ยม (G ทอง) มีระยะเวลาการรับรอง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2567  ได้รับคะแนนจากผู้ตรวจประเมินถึง 91.10 (ระดับดีเยี่ยม ทอง) แสดงถึงความสามารถสื่อสารและสร้างจิตสำนึกต่อกลุ่มเป้าหมายได้ดี รวมถึงการจัดหลักสูตรที่ครอบคลุมตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียวและการกำหนดแผนการรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สำนักงานสีเขียว ครบทั้ง 9 ประเด็น ตลอดจนผลการดำเนินงานที่เน้นเป้าหมายและตัวชี้วัดด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสียและปริมาณก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น รางวัลดังกล่าวเป็นความภาคภูมิใจจากการร่วมมือร่วมใจของผู้มีส่วนร่วมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร บุคลากร และผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง ที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม