โครงการอบรม เรื่อง "การปลูกจิตสำนึกรักษ์พลังงานและก๊าซเรือนกระจกในองค์กร"

โครงการอบรม เรื่อง "การปลูกจิตสำนึกรักษ์พลังงานและก๊าซเรือนกระจกในองค์กร"

สำนักหอสมุดกลางโดย รศ.ดร.พยุง มีสัจ และ ผศ.ดร.วาทีนี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ และบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง "การปลูกจิตสำนึกรักษ์พลังงานและก๊าซเรือนกระจกในองค์กร" จัดโดยคณะกรรมการ Green สำนักหอสมุดกลาง วิทยากรโดย อาจารย์พงค์พัฒน์ มั่งคั่ง (กรรมการผู้จัดการ) และอาจารย์วรพจน์ ช่างหล่อ (ผู้จัดการทั่วไป) จากบริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ในวันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2565