โครงการศึกษาความเหมาะสมแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะไม่อันตรายอุตสาหกรรมของจังหวัดระยอง

โครงการศึกษาความเหมาะสมแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะไม่อันตรายอุตสาหกรรมของจังหวัดระยอง

มหาวิทยาลัย โดย ศ.ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ รองอธิการบดีประจำวิทยา มจพ. วิทยาเขตระยองพร้อมด้วย   รศ.ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมและ รศ.ดร.สุนีย์ วรรธนโกมล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมในการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โดยได้รับเกียรติจาก คุณปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดประชุมโครงการศึกษาความเหมาะสมแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะไม่อันตรายอุตสาหกรรมของจังหวัดระยอง เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย โดยนำความเห็นดังกล่าวมาประกอบการจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการศึกษาความเหมาะสมแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะไม่อันตรายอุตสาหกรรมของจังหวัดระยองเพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC รวมทั้งมีการการประชุมเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการบริหารจัดการขยะอุตสาหกรรมที่ไม่อันตรายเพื่อแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาความเหมาะสมแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะไม่อันตรายอุตสาหกรรมจังหวัดระยองเพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 405 และ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ มจพ. วิทยาเขตระยอง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565