ประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) สัญจร ครั้งที่ 3/2565

ประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) สัญจร ครั้งที่ 3/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตภาส มงคลธำรงกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม นางเสาวรส แสนสุข ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ และทีมงานฝ่ายเลขาคณะกรรมการกำกับดูแลและส่งเสริมด้านบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน เข้าร่วมประชุม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) สัญจร ครั้งที่ 3/2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
          การประชุมครั้งนี้มีการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้และเครือข่ายสู่การพัฒนาที่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า (U2T BCG) กิจกรรมการบรรยาย เรื่อง แนวคิดและกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน การศึกษาดูงานภายในพื้นที่การการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ศูนย์การเรียนการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักเกษตรอินทรีย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษครธรรมชาติ ศูนย์ทดสอบวิจัยและพัฒนากัญชงอุตสาหกรรม สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรและกิจกรรม Campus Tour พื้นที่เพาะเลี้ยงนวัตกรรมการประมง เกษตรทฤษฎีใหม่และพื้นที่จัดแจงแต่งสวนหื้อแม่ กล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์  โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา