มจพ. จัดประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561 และจัดเสวนา เรื่อง “EEC กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน”

มจพ. จัดประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561 และจัดเสวนา เรื่อง “EEC กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561 และจัดเสวนา เรื่อง“EEC กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง โดยได้รับเกียรติจาก นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายมนตรี ชนะชัยวิบูลย์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายรักษ์พล กังน้อย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา นิคมอุตสาหกรรมเหมราช และศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. ให้เกียรติเป็นวิทยากรเสวนา ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สันชัย อินทพิชัย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้าน Green University ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย 24 มหาวิทยาลัย รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มจพ. วิทยาเขตระยอง “6 ปี แห่งการสร้าง มจพ. วิทยาเขตระยองสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน” อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.siamfocustimenews.com/135925 ขอบพระคุณภาพข่าวจาก หนังสือพิมพ์สยามโฟกัสไทม์