สำนักหอสมุดกลาง ได้รับการรับรองการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)

สำนักหอสมุดกลาง ได้รับการรับรองการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)

     สำนักหอสมุดกลาง ได้รับการรับรองการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2564 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับดีเยี่ยม (G ทอง) มีระยะเวลาการรับรอง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2567 และได้รับเกียรติบัตรรับรองการผ่านการประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2565 ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสำนักหอสมุดกลาง เป็นหน่วยงานแรกในมหาวิทยาลัยที่สามารถตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ของมหาวิทยาลัยในยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านการจัดการ (Management Excellence) ตามเป้าประสงค์ที่ 4.4 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตัวชี้วัดที่ 4.4.1 จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office) หรือ อาคารเขียว (Green Building)