สำนักวิจัยสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สำนักวิจัยสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากร รวมทั้งปลูกฝังการมีส่วนร่วมในการประหยัดทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อมจากองค์กรสู่ครอบครัวและชุมชน โดยมีโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้าน Green University เป็นกิจกรรมเพื่อรณรงค์และปลูกฝังจิตสำนึกให้กับบุคลากรและผู้ใช้อาคารในการร่วมกันอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ดังนี้

  1. ลดใช้กระดาษ : ใช้กระดาษ Reuse และปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการใช้ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
  2. ลดใช้ถุงพลาสติก : ให้บริการถุงผ้ายืม-คืน
  3. ใช้บันไดแทนลิฟต์ : ขึ้นลงชั้นเดียว ประหยัดพลังงานไฟฟ้า เพิ่มสุขภาพดี
  4. ปลูกต้นไม้ : เพิ่มออกซิเจนให้โลก
  5. แยกขยะ : จัดจุดแยกขยะและให้ความรู้ในการแยกขยะให้ถูกประเภท เริ่มต้นจากจากองค์กรสู่ครอบครัว