สำนักหอสมุดกลาง จัดให้บุคลากรและแม่บ้านสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมโครงการ 7ส  (Big Cleaning Day)

สำนักหอสมุดกลาง จัดให้บุคลากรและแม่บ้านสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมโครงการ 7ส (Big Cleaning Day)

สำนักหอสมุดกลาง จัดให้บุคลากรและแม่บ้านสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมโครงการ 7ส ประจำปีงบประมาณ 2566 (Big Cleaning Day) ภายใต้คณะกรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ สำนักหอสมุดกลาง โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566