โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ภายใต้แนวคิด “Low Carbon…ปรับแนวคิดเปลี่ยนพฤติกรรม สู่สังคมคาร์บอนต่ำ”

โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ภายใต้แนวคิด “Low Carbon…ปรับแนวคิดเปลี่ยนพฤติกรรม สู่สังคมคาร์บอนต่ำ”

โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ภายใต้แนวคิด “Low Carbon…ปรับแนวคิดเปลี่ยนพฤติกรรม สู่สังคมคาร์บอนต่ำ” วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตระยอง

วัตถุประสงค์
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ. วิทยาเขตระยอง ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชน และเพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำในอนาคต จึงจัด “โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้พื้นฐานแนวคิด และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและระบบการจัดการขยะและของเสียแบบผสมผสานภายใน มจพ.วิทยาเขตระยอง ซึ่งสร้างขึ้นด้วยฝีมือของคณาจารย์คณะ SCiEE และมหาวิทยาลัย รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน และการคัดแยกขยะที่ต้นทางให้กับนักศึกษา จนเกิดเป็นวัฒนธรรมสีเขียวขึ้นภายในวิทยาเขต

ขอบพระคุณภาพและรายละเอียดโครงการจาก อ.ดร.พนิดา ปรารัตน์


ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ : http://green.kmutnb.ac.th/gallery/view?id=4