มจพ. รับรางวัลฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่และรับโล่เกียรติคุณ

มจพ. รับรางวัลฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่และรับโล่เกียรติคุณ
Post by: เอกลักษณ์

อาจารย์ ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมงานและรับรางวัลฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่และรับโล่เกียรติคุณ จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้รับรางวัล 2 ประเภท 1. รางวัลอาคารประหยัดพลังงานในระดับ "ฉลากดีมาก" ประเภทอาคาร: สถานศึกษา จำนวน 3 อาคาร ได้แก่
(1) อาคารปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ ณ มจพ.วิทยาเขตระยอง
(2) อาคารศูนย์วิจัยเกษตรแปรรูป ณ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
(3) อาคารศูนย์สัมมนาฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ณ มจพ. กรุงเทพฯ


2. รางวัลอาคารประหยัดพลังงานในระดับ "ฉลากดี" ประเภทอาคาร: สถานศึกษา จำนวน 1 อาคาร ได้แก่
(1) อาคารศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ณ มจพ.วิทยาเขตระยอง

...ขอขอบพระคุณ ข้อมูลและภาพถ่าย จากคุณสมเกษ จันทร์นาม งานประชาสัมพันธ์ มจพ. ครับ