เปิดตัวระบบสาระสนเทศ "การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย Thailand Greenhouse Gas Emissions Inventory System (TGEIS) "

เปิดตัวระบบสาระสนเทศ "การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย Thailand Greenhouse Gas Emissions Inventory System (TGEIS) "

การจัดทําบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ เป็นการดําเนินงานตามพันธกรณีของ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยประเทศไทยจะต้องจัดทํารายงานความก้าวหน้ารายสองปี (Biennial updated report: BUR) ดังนั้นจึงต้องมีระบบการรวบรวมข้อมูลและประเมินผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ที่มีความเที่ยงตรง แม่นยํา และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ รองรับการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต  

   กรมสิ่งแวดล้อมและพลังงานออสเตรเลีย (Australian Department of the Environment and Energy: DoEE)  ได้ให้การสนับสนุนประเทศไทยในการจัดตั้งระบบการรวบรวมข้อมูลและประเมิน บัญชีก๊าซเรือนกระจก โดยจะครอบคลุมทั้งรายละเอียดประเภทของแหล่งปล่อยและกักเก็บก๊าซเรือนกระจก โดยจัดทําเป็นระบบสารสนเทศในการจัดการเก็บรวบรวม ประเมินและรายงานข้อมูลได้อย่าง รวดเร็วและทันสมัยมากขึ้น  โดย DoEE ได้ให้การสนับสนุนทั้งด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและผู้เชี่ยวชาญในการจัดทําระบบ สารสนเทศการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (Thailand Greenhouse Gas Emissions Inventory System) หรือ TGEIS ตามแนวทาง 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถจัดทําบัญชีก๊าซเรือนกระจกเพื่อประกอบ ในรายงานความก้าวหน้ารายสองปี  ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยพิธีเปิดตัวระบบสารสนเทศการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย  (The Launching of Thailand Greenhouse Gas Emissions Inventory System: TGEIS) จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561  ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

เอกสารความเป็นมาของระบบ "TGEIS":เอกสารเพิ่มเติม

TGEIS intro.pdf

The Story of TGEIS.pdf

หลักการและเหตุผล.pdf