รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ถุงผ้าให้ยืม และคัดแยกขยะ

รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก  ถุงผ้าให้ยืม และคัดแยกขยะ
Post by: เอกลักษณ์

คณะกรรมการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและคัดแยกขยะ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ร่วมกันเพิ่มจำนวนถังขยะ พร้อมทั้งข้อความแสดงชนิดของถังขยะ เพื่อการคัดแยกขยะให้ถูกประเภท รวมทั้งรับบริจาคถุงผ้า จัดหาถุงผ้าให้ยืมเพื่อลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกภายในมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมบริการดังกล่าวกระจายทั่วพื้นที่มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป