สรุปพลังงานไฟฟ้าจาก Solar cell ที่ติดตั้งบน Cover way ลานเฉลิมพระเกียรติ

สรุปพลังงานไฟฟ้าจาก Solar cell ที่ติดตั้งบน Cover way ลานเฉลิมพระเกียรติ
Post by: เอกลักษณ์

สรุปพลังงานไฟฟ้าที่ได้จาก Solar cell ที่ติดตั้งบน Cover way บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติ ในแต่ละเดือนใน 1 ปี เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยในด้านการใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก ที่ตอบโจทย์ในการก้าวสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน