4 ธ.ค. วันสิ่งแวดล้อมไทย

4 ธ.ค. วันสิ่งแวดล้อมไทย
Post by: เอกลักษณ์

"ในหลวง ร.9 ทรงมีพระราชดำรัสห่วงใยสิ่งแวดล้อมไทย ในวันที่ 4 ธันวาคม 2532 คณะรัฐมนตรีจึงถือเอาวันนี้เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความมุ่งมั่นพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Sustainable Green and Clean Environment) โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้นักศึกษาและบุคลากรมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นการสร้างความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม