บทความงานวิจัย ประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 "SUN 2017"

บทความงานวิจัย ประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 "SUN 2017"
Post by: เอกลักษณ์

การประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมและความร่วมมือเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2560 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม มีอาจารย์ นักวิจัย นิสิต และนักศึกษา จากสถาบันต่างๆ ส่งผลงานหรือบทความวิจัยเข้าร่วม นำเสนอต่อที่ประชุม จำนวน 29 บทความ เป็นการนำเสนอเทคโนโลยีมาพัฒนานวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับสังคม ซึ่งการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาสังคมให้ยั่งยืน

ไฟล์บทความ