อบรมโปรแกรมประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร (ฺBuilding Energy Code, BEC)

อบรมโปรแกรมประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร (ฺBuilding Energy Code, BEC)
Post by: เอกลักษณ์


การอบรมโปรแกรมประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร (ฺBuilding Energy Code, BEC) ซึ่งเป็นโปรแกรมตรวจสอบค่าการอนุรักษ์พลังงานของอาคาร ตามกฏกระทรวง กำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการ ในการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2522 จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคาร เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ใน วันที่ 19-20 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ณ. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 406 ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ