เอกสารโครงการ "Zero Waste Today, Green Campus Tomorrow " มจพ.วิทยาเขตระยอง

เอกสารโครงการ "Zero Waste Today, Green Campus Tomorrow " มจพ.วิทยาเขตระยอง
Post by: เอกลักษณ์

เอกสารโครงการจัดการขยะและของเสียแบบผสมผสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต ระยอง... Zero Waste Today, Green Campus Tomorrow "ขยะเป็นศูนย์เริ่มต้นที่มือเรา"

Zero_Waste.pdf