มหาวิทยาลัยโดยสำนักหอสมุดกลาง ร่วมโครงการ “โครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน”

มหาวิทยาลัยโดยสำนักหอสมุดกลาง ร่วมโครงการ “โครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน”

มหาวิทยาลัยโดยสำนักหอสมุดกลาง ร่วมสัมมนาเปิดโครงการและเผยแพร่ผลผลสำเร็จของโครงการ “โครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน” รวมทั้งร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการร่วมดำเนินโครงการ “ขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ ปีที่ 7” ซึ่งเป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย สำนักหอสมุดกลาง กับ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกิจกรรมชดเชยคาร์บอนให้กับทุกส่วนงานภายในที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรมทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมโครงการในฐานะองค์กรนำร่อง และจะได้มีการขยายผลไปสู่ส่วนงานอื่น ๆ ต่อไป