มหาวิทยาลัยดำเนินการโครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหารกลาง

มหาวิทยาลัยดำเนินการโครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหารกลาง

   มหาวิทยาลัยดำเนินการโครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหารกลาง มจพ.กรุงเทพเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมต้นแบบด้านการบำบัดน้ำเสียจากโรงอาหาร ซึ่งออกแบบให้เป็นห้องปฏิบัติการของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และสามารถบำบัดน้ำเสียจากโรงอาหารได้จริงตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สามารถนำตะกอนจากระบบบำบัดเป็นปุ๋ย และน้ำที่ผ่านระบบบำบัดสามารถนำมาเลี้ยงปลาสวยงามได้ ทั้งนี้ผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานความยั่งยืนระดับสถาบันการศึกษา ประจำปี 2563 (Best Practice 2020) จัดโดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University Network of Thailand : SUN Thailand)