มจพ. รับรางวัลฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2563 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ

มจพ. รับรางวัลฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2563 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ

รองศาสตราจารย์ ดร. สันชัย อินทพิชัย ที่ปรึกษาอธิการบดี ฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยและระบบงานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยเพื่อความยั่งยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ และอาจารย์ ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป อาจารย์ภูริน หล้าเตจา อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และคุณเสาวรส แสนสุข ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ร่วมในพิธีรับรางวัลฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2563 ตามโครงการกำกับดูแลและสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายเกณฑ์มาตรฐานอาคารพลังงาน (BEC) จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดยได้รับเกียรติจาก ดร. สาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในการมอบรางวัล
โดยมีแบบอาคารที่ได้รับรางวัลดังนี้
รางวัลฉลากระดับดีมาก 2 รางวัล ได้แก่ อาคารอุทยานเทคโนโลยี มจพ. กรุงเทพ และ อาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมอุตสาหกรรมเหล็ก มจพ. วิทยาเขตระยอง ศูนย์มาบตาพุดฯ
รางวัลฉลากระดับดี 1 รางวัล ได้แก่ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มจพ. วิทยาเขตระยอง
รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ 4 รางวัล ได้แก่ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา อาคารอุทยานเทคโนโลยี อาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมอุตสาหกรรมเหล็ก และอาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีขั้นสูง
โดยผลงานแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานทั้ง 4 อาคารดังกล่าวพิจารณาตามกรอบการออกแบบ 4 ด้าน คือการออกแบบระบบเปลือกผนังอาคาร ระบบหลังคา ระบบการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศ และระบบแสงสว่างภายในอาคาร ในภาพรวมสามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่าร้อยละ 50 ของสัดส่วนการใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร ทั้งนี้เป็นไปตามกรอบนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) โดยการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีกทั้งเป็นการส่งเสริมมหาวิทยาลัยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นไปตามกรอบการพัฒนาระดับสากล Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ นอกจากนี้รางวัลออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในปีนี้ยังเป็นการยืนยันความสำเร็จในการพัฒนา มจพ. วิทยาเขตระยอง ในการเป็นต้นแบบแห่งมหาวิทยาลัยสีเขียว เพื่อการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อย่างเป็นรูปธรรรม ทั้งนี้มหาวิทยาลัยพร้อมเดินหน้าผลักดันและส่งเสริมการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงงานต่อยอดร่วมกับนวัตกรรม งานวิจัยและประดิษฐกรรมภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนี้ในปีต่อไป โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากรและทีมงานจากทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม 215 อาคารอเนกประสงค์ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://www.green.kmutnb.ac.th/gallery/view?id=105
พัทธนันท์/ข่าว
สมเกษ/ภาพ