สำนักหอสมุดกลาง มจพ. คว้ารางวัลสำนักงานสีเขียวระดับดีเยี่ยม (ทอง)

สำนักหอสมุดกลาง มจพ. คว้ารางวัลสำนักงานสีเขียวระดับดีเยี่ยม (ทอง)

     เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เป็นประธานกล่าวให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากนั้นรองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ กล่าวถึงภาพรวมของการเข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียว และนำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละหมวด ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมิน 5 ท่าน ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ สยาม อรุณศรีมรกต ผู้รับผิดชอบการประเมินหมวดที่ 1
2. นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ ผู้รับผิดชอบการประเมินหมวดที่ 2
3. นางสาวฆริศา อยู่ป้อม ผู้รับผิดชอบการประเมินหมวดที่ 3
4. ดร.มนูญ ใจซื่อ ผู้รับผิดชอบการประเมินหมวดที่ 4 และหมวดที่ 5
5. นางสาวพิมพ์ใจ ธนะพิสิฐ ผู้รับผิดชอบการประเมินหมวดที่ 6
    สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับการรับรองการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2564 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับดีเยี่ยม (ทอง) มีระยะเวลาการรับรอง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2567

    รางวัลดังกล่าวเป็นความภาคภูมิใจจากการร่วมมือร่วมใจของผู้มีส่วนร่วมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร บุคลากร และผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง ที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม