หน่วยงานใน มจพ. รณรงค์ใช้บันไดแคลอรี่

หน่วยงานใน มจพ. รณรงค์ใช้บันไดแคลอรี่

 หน่วยงานใน มจพ. เช่น คณะศิลปศาสตร์ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานอธิการบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและคณะวิศวกรรมศาสตร์ และอีกหลายส่วนงาน รณรงค์ใช้บันไดแคลอรี่ เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรภายในหน่วยงานร่วมกันประหยัดพลังงานในการใช้ลิฟต์โดยสาร อีกทั้งเป็นการออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญแคลอรี่ เผาผลาญไขมัน ลดความอ้วนและลดความดันโลหิตสูง