มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรีและวิทยาเขตระยอง ใช้จักรยานสาธารณะแบบไร้สถานี

มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรีและวิทยาเขตระยอง ใช้จักรยานสาธารณะแบบไร้สถานี

    มจพ.วิทยาเขตระยอง และ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ได้น าจักรยานสาธารณะแบบไร้สถานีมา ให้บริการแก่บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่เข้ามาติดต่อภายในวิทยาเขต เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาใช้ บริการภายในวิทยาเขต ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางระยะสั้นภายในวิทยาเขตและช่วยส่งเสริม ให้ผู้ใช้บริการมีสุขภาพดีแล้ว ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย