• GREEN KMUTNB

Green News

Green News
นักศึกษา มจพ. คว้ารางวัลการประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมโครงการ “Covestro Innovation Design Contest 2020 (IDC 2020)”

นักศึกษา มจพ. คว้ารางวัลการประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมโครงการ “Covestro Innovation Design Contest 2020 (IDC 2020)”

read more
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการโลว์คาร์บอน (Low Carbon) ด้วยต้นไม้ฟอกอากาศ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการโลว์คาร์บอน (Low Carbon) ด้วยต้นไม้ฟอกอากาศ

read more
มจพ. ร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอแบบออนไลน์ในหัวข้อ ระบบการประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาไทย SUSA – Thailand

มจพ. ร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอแบบออนไลน์ในหัวข้อ ระบบการประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาไทย SUSA – Thailand

read more
มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sun Thailand)  วาระพิเศษ

มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sun Thailand) วาระพิเศษ

read more
มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมประจำปี (Sun  Thailand) ครั้งที่ 4/2563 ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมประจำปี (Sun Thailand) ครั้งที่ 4/2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) กรุงเทพมหานคร

read more
สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการอบรม "การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสำนักงานสีเขียว (Green Office)

สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการอบรม "การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสำนักงานสีเขียว (Green Office)

read more
โครงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน

โครงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน

read more
มจพ.บันทึกข้อตกลงความเร่วมมือ (MOU) ดำเนินโครงการ " วัด ประชา รัฐ สร้างสุข"

มจพ.บันทึกข้อตกลงความเร่วมมือ (MOU) ดำเนินโครงการ " วัด ประชา รัฐ สร้างสุข"

read more
 มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมการประชุมย่อยเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2563 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมการประชุมย่อยเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2563 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

read more