• GREEN KMUTNB

Green News

Green News
การประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยสัญจร ครั้งที่ 1/2565 "Sustainable Campus Network Thailand Roaming Conference 1/2022"

การประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยสัญจร ครั้งที่ 1/2565 "Sustainable Campus Network Thailand Roaming Conference 1/2022"

read more
โครงการพัฒนาหุ่นยนต์ทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ (Cleaning Robot for Floating Solar Panels)

โครงการพัฒนาหุ่นยนต์ทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ (Cleaning Robot for Floating Solar Panels)

read more
พิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง

พิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง

read more
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย

read more
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย

read more
พิธีเปิดโครงการนำร่องการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะ ในพื้นที่อำเภอบางกรวย

พิธีเปิดโครงการนำร่องการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะ ในพื้นที่อำเภอบางกรวย

read more
Report สรุปจำนวน E-Waste ของโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” ประจำไตรมาสที่ 3 (ก.ค.-ก.ย. 64)

Report สรุปจำนวน E-Waste ของโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” ประจำไตรมาสที่ 3 (ก.ค.-ก.ย. 64)

read more
กฎกระทรวง กําหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการ ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552

กฎกระทรวง กําหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการ ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552

read more
มาตรการส่งเสริมการใช้พลังงาน 2560

มาตรการส่งเสริมการใช้พลังงาน 2560

read more