• GREEN KMUTNB

Green News

Green News
มหาวิทยาลัย ร่วมทำกิจกรรมกับสำนักงานเขตบางซื่อ เรื่อง การรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2022)

มหาวิทยาลัย ร่วมทำกิจกรรมกับสำนักงานเขตบางซื่อ เรื่อง การรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2022)

read more
สำนักหอสมุดกลาง ได้รับการรับรองการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2564

สำนักหอสมุดกลาง ได้รับการรับรองการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2564

read more
มจพ. เข้าร่วมโครงการ “ปวงประชาร่วมใจ คืนน้ำใสให้แผ่นดิน” กิจกรรม 3 คลอง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

มจพ. เข้าร่วมโครงการ “ปวงประชาร่วมใจ คืนน้ำใสให้แผ่นดิน” กิจกรรม 3 คลอง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

read more
กิจกรรม Big Cleaning Day 5ส สำนักงานอธิการบดี พัฒนาวัฒนธรรม 5ส อย่างยั่งยืน

กิจกรรม Big Cleaning Day 5ส สำนักงานอธิการบดี พัฒนาวัฒนธรรม 5ส อย่างยั่งยืน

read more
มจพ. จัดพิธีเปิดการแข่งขันความคิดสร้างสรรค์สำหรับการคมนาคมยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (The EV Hackathon for Sustainability #EV4Sustain)

มจพ. จัดพิธีเปิดการแข่งขันความคิดสร้างสรรค์สำหรับการคมนาคมยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (The EV Hackathon for Sustainability #EV4Sustain)

read more
สำนักหอสมุดกลาง มจพ. ผ่านการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2565

สำนักหอสมุดกลาง มจพ. ผ่านการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2565

read more
มจพ. ร่วมกับ มทร. ล้านนา จัดฝึกอบรมในโครงการซ่อมบำรุงและพัฒนาระบบผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ Hydro Pure ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

มจพ. ร่วมกับ มทร. ล้านนา จัดฝึกอบรมในโครงการซ่อมบำรุงและพัฒนาระบบผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ Hydro Pure ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

read more
มจพ. ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ

มจพ. ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ

read more
มจพ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ กฟผ. ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม โครงการห้องเรียนสีเขียว

มจพ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ กฟผ. ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม โครงการห้องเรียนสีเขียว

read more