• GREEN KMUTNB

Green News

Green News
อว.ชวนอุดมศึกษารัก(ษ์) สิ่งแวดล้อม

อว.ชวนอุดมศึกษารัก(ษ์) สิ่งแวดล้อม

read more
วิจัยและสร้างเตาเผาขยะติดเชื้อขนาดเล็ก

วิจัยและสร้างเตาเผาขยะติดเชื้อขนาดเล็ก

read more
พิธีรับรางวัลฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2563

พิธีรับรางวัลฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2563

read more
กองกลาง จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง การรักษ์โลก ใส่ใจลดโลกร้อน ตอน Green Building รูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “GLOBAL TREND OF SUSTAINABILITY”

กองกลาง จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง การรักษ์โลก ใส่ใจลดโลกร้อน ตอน Green Building รูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “GLOBAL TREND OF SUSTAINABILITY”

read more
ระบบ Solar Cell อาคาร 96 วทอ.

ระบบ Solar Cell อาคาร 96 วทอ.

read more
“SCG ESG Pathway เริ่มด้วยกัน เพื่อเรา เพื่อโลก”

“SCG ESG Pathway เริ่มด้วยกัน เพื่อเรา เพื่อโลก”

read more
เชิญเข้าร่วมประกวดโครงงานด้านความยั่งยืนของนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร จัดโดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย

เชิญเข้าร่วมประกวดโครงงานด้านความยั่งยืนของนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร จัดโดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย

read more
โครงการอบรม เรื่อง "การปลูกจิตสำนึกรักษ์พลังงานและก๊าซเรือนกระจกในองค์กร"

โครงการอบรม เรื่อง "การปลูกจิตสำนึกรักษ์พลังงานและก๊าซเรือนกระจกในองค์กร"

read more
พิธีเปิดโครงการนำร่องการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่อำเภอบางกรวย

พิธีเปิดโครงการนำร่องการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่อำเภอบางกรวย

read more