• GREEN KMUTNB

Green News

Green News
นักศึกษาคณะครุศาตร์อุตสาหกรรม (มจพ.) ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดวัดฝาง

นักศึกษาคณะครุศาตร์อุตสาหกรรม (มจพ.) ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดวัดฝาง

read more
โครงการห้องสมุดสีเขียวอย่างยั่งยืน

โครงการห้องสมุดสีเขียวอย่างยั่งยืน

read more
งาน “SCG ESG Pathway เริ่มด้วยกัน เพื่อเรา เพื่อโลก”

งาน “SCG ESG Pathway เริ่มด้วยกัน เพื่อเรา เพื่อโลก”

read more
ปฏิบัติการติดตั้งรังเทียมของนกแก้วโม่ง บนต้นยางนาภายในวัดสวนใหญ่

ปฏิบัติการติดตั้งรังเทียมของนกแก้วโม่ง บนต้นยางนาภายในวัดสวนใหญ่

read more
มหาวิทยาลัยร่วมบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือดำเนินโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข”

มหาวิทยาลัยร่วมบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือดำเนินโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข”

read more
ประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) สัญจร ครั้งที่ 2/2565

ประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) สัญจร ครั้งที่ 2/2565

read more
มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sun Thailand) ครั้งที่ 2/2564

มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sun Thailand) ครั้งที่ 2/2564

read more
โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง "การจัดการขยะอย่างถูกวิธี"

โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง "การจัดการขยะอย่างถูกวิธี"

read more
โครงการศึกษาความเหมาะสมแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะไม่อันตรายอุตสาหกรรมของจังหวัดระยอง

โครงการศึกษาความเหมาะสมแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะไม่อันตรายอุตสาหกรรมของจังหวัดระยอง

read more