• GREEN KMUTNB

Green News

Green News
สำนักหอสมุดกลาง จัดให้บุคลากรและแม่บ้านสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมโครงการ 7ส  (Big Cleaning Day)

สำนักหอสมุดกลาง จัดให้บุคลากรและแม่บ้านสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมโครงการ 7ส (Big Cleaning Day)

read more
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 5ส

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 5ส

read more
สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรม 5ส

สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรม 5ส

read more
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรม 5ส : Big Cleaning Day

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรม 5ส : Big Cleaning Day

read more
สำนักวิจัยสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สำนักวิจัยสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

read more
สำนักหอสมุดกลาง ได้รับการรับรองการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)

สำนักหอสมุดกลาง ได้รับการรับรองการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)

read more
 ซีพี ออลล์ จัดกิจกรรม การรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ "ลดและทดแทนการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง"

ซีพี ออลล์ จัดกิจกรรม การรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ "ลดและทดแทนการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง"

read more
ผู้บริหาร มจพ. รับมอบระบบวัดและแสดงปริมาณฝุ่น PM 2.5

ผู้บริหาร มจพ. รับมอบระบบวัดและแสดงปริมาณฝุ่น PM 2.5

read more
ประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) สัญจร ครั้งที่ 3/2565

ประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) สัญจร ครั้งที่ 3/2565

read more