• GREEN KMUTNB

Green News

Green News
มหาวิทยาลัยยั่งยืนปี 66 ลงพื้นที่ร่วมประชุมกับสำนักงานเขตบางซื่อและเครือข่ายความร่วมมือ หารือสร้างนวัตกรรมจัดการขยะมูลฝอย

มหาวิทยาลัยยั่งยืนปี 66 ลงพื้นที่ร่วมประชุมกับสำนักงานเขตบางซื่อและเครือข่ายความร่วมมือ หารือสร้างนวัตกรรมจัดการขยะมูลฝอย

read more
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล จัดโครงการ I-BIT จิตอาสา : ร่วมใจปลูกปะการัง รักษ์ท้องทะเลไทย และสืบสานศิลปวัฒนธรรม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล จัดโครงการ I-BIT จิตอาสา : ร่วมใจปลูกปะการัง รักษ์ท้องทะเลไทย และสืบสานศิลปวัฒนธรรม

read more
ภาควิชาครุศาสตร์โยธาร่วมจัดกิจกรรมในโครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อง

ภาควิชาครุศาสตร์โยธาร่วมจัดกิจกรรมในโครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อง

read more
บัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมในการทำกิจกรรมสันทนาการ Activities for Green

บัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมในการทำกิจกรรมสันทนาการ Activities for Green

read more
สำนักหอสมุดกลาง ต้อนรับคณะจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และคณะจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สำนักหอสมุดกลาง ต้อนรับคณะจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และคณะจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

read more
สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการอบรม เรื่อง การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการอบรม เรื่อง การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

read more
สำนักหอสมุดกลาง จัดบรรยาย เรื่อง การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

สำนักหอสมุดกลาง จัดบรรยาย เรื่อง การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

read more
สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)

สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)

read more
สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการอบรม เรื่อง การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว (Green Office)

สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการอบรม เรื่อง การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว (Green Office)

read more