• GREEN KMUTNB

Green News

Green News
มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเครือข่ายเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste”

มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเครือข่ายเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste”

read more
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ รณรงค์คัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะพลาสติกรีไซเคิล และขยะมีพิษ

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ รณรงค์คัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะพลาสติกรีไซเคิล และขยะมีพิษ

read more
หน่วยงานใน มจพ. รณรงค์ใช้บันไดแคลอรี่

หน่วยงานใน มจพ. รณรงค์ใช้บันไดแคลอรี่

read more
มจพ.ดำเนินโครงการ Campus Power

มจพ.ดำเนินโครงการ Campus Power

read more
มจพ.สร้าง Salar Cover Way

มจพ.สร้าง Salar Cover Way

read more
หน่วยงานภายใน มจพ.จัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

หน่วยงานภายใน มจพ.จัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

read more
โครงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน

โครงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน

read more
สำนักหอสมุดกลาง มจพ. คว้ารางวัลสำนักงานสีเขียวระดับดีเยี่ยม (ทอง)

สำนักหอสมุดกลาง มจพ. คว้ารางวัลสำนักงานสีเขียวระดับดีเยี่ยม (ทอง)

read more
คู่มือแนวปฏิบัติในการส่งเสริม อนุรักษ์ จัดการทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าเพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

คู่มือแนวปฏิบัติในการส่งเสริม อนุรักษ์ จัดการทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าเพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

read more