• GREEN KMUTNB

Green News

Green News
สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี พ.ศ. 2564

สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี พ.ศ. 2564

read more
สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการอบรม "การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสำนักงานสีเขียว (Green Office)

สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการอบรม "การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสำนักงานสีเขียว (Green Office)

read more
มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเครือข่ายเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste”

มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเครือข่ายเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste”

read more
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ รณรงค์คัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะพลาสติกรีไซเคิล และขยะมีพิษ

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ รณรงค์คัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะพลาสติกรีไซเคิล และขยะมีพิษ

read more
หน่วยงานใน มจพ. รณรงค์ใช้บันไดแคลอรี่

หน่วยงานใน มจพ. รณรงค์ใช้บันไดแคลอรี่

read more
มจพ.ดำเนินโครงการ Campus Power

มจพ.ดำเนินโครงการ Campus Power

read more
มจพ.สร้าง Salar Cover Way

มจพ.สร้าง Salar Cover Way

read more
หน่วยงานภายใน มจพ.จัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

หน่วยงานภายใน มจพ.จัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

read more
โครงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน

โครงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน

read more