• GREEN KMUTNB

Green News

Green News
สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน

สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน

read more
กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมเรื่อง "การขับเคลื่อนกองอาคารสถานที่และยานพาหนะเพื่อตอบสนองนโยบายแผน 13 ของมหาวิทยาลัย"

กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมเรื่อง "การขับเคลื่อนกองอาคารสถานที่และยานพาหนะเพื่อตอบสนองนโยบายแผน 13 ของมหาวิทยาลัย"

read more
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “รวมใจภักดิ์ รักษ์คลองอ้อมนนท์”

มหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “รวมใจภักดิ์ รักษ์คลองอ้อมนนท์”

read more
มหาวิทยาลัยร่วมในโครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล

มหาวิทยาลัยร่วมในโครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล

read more
มหาวิทยาลัยร่วมโครงการคลองสวยน้ำใส

มหาวิทยาลัยร่วมโครงการคลองสวยน้ำใส

read more
มหาวิทยาลัยและศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จ.ระยอง ร่วมจัดบูธนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชภาคตะวันออก

มหาวิทยาลัยและศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จ.ระยอง ร่วมจัดบูธนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชภาคตะวันออก

read more
มหาวิทยาลัยและศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดนนทบุรี ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยและศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดนนทบุรี ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2566

read more
มหาวิทยาลัยและศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดนนทบุรี ร่วม โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

มหาวิทยาลัยและศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดนนทบุรี ร่วม โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

read more
มหาวิทยาลัยร่วมโครงการ “ปวงประชา ร่วมใจ คืนน้ำใสให้แผ่นดิน”

มหาวิทยาลัยร่วมโครงการ “ปวงประชา ร่วมใจ คืนน้ำใสให้แผ่นดิน”

read more